KNOWLEDGE BASE
Kaizen is een Japanse term die "continue verbetering" betekent: 'Kai' is continu en 'Zen' is verbetering. Het is een filosofie die zich richten op voortdurende verbetering van de processen. Door het verbeteren van processen is men in staat om 'waste' te elimineren (zie ook: lean six sigma). Kaizen werd voor het eerst geïmplementeerd in een aantal Japanse bedrijven na de Tweede Wereldoorlog, mede beïnvloed door het Amerikaanse bedrijfsleven en kwaliteitsmanagementgoeroe's (zoals W. Edwards Deming) die het land bezochten. Het is sindsdien verspreid over de hele wereld. Kaizen is een dagelijkse activiteit en maakt onderdeel uit van het Toyota Production System (TPS). De implementatie van Kaizen lijkt sterk op de PDCA-cyclus van Deming. Stel de doelstelling vast Stel de oorzaken vast Bepaal oplossingen Impementeer oplossingen Monitor de oplossingen

Kaizen event

Een Kaizen-event heeft tot doel om de doorstroming (bijvoorbeeld cyclustijden, voorraden, wachttijden, kwaliteit) in een werkelijke situatie te verbeteren. Het duurt doorgaans twee tot maximaal vier dagen en wordt op de werkvloer uitgevoerd. De volgende stappen worden doorlopen. Kies een project waarvan verwacht mag worden dat het een groot effect teweeg zal brengen. Stel ambitieuze doelen vast ten aanzien van voorraden, cyclustijdem kwaliteit en doorzet. Formeer een team met mensen die het werk zelf uitvoeren en vul aan met technici/IT'ers. Bedenk oplossingen en voer deze in; dit wordt in groepsverband uitgevoerd (4-8 personen) op de werkvloer zelf. Hierbij wordt de 5S methode toegepast. Rond het event af. Informeer het management en andere teams. Stel een lijst op van nog openstaande punten en adresseer deze. Een Kaizen-event wordt in de DMAIC-Improve fase uitgevoerd en wordt het meest gebruikt om: Oplossingen te vinden voor het reduceren van doorlooptijden De betrouwbaarheid van een proces te vergroten De belangrijkste oorzaken en gerelateerde verbeteracties op te starten.

Uitvoering van een Kaizen event

Voorbereiding o Vaststellen van deelnemerslijst (max 10 personen) o Informeren en verkrijgen commitment van Champion en Process Owner o Opstellen VSM layout op A2 formaat o Opstellen en distribueren agenda Uitvoeren Kaizen sessie o Gezamenlijk doelstelling bepalen o Gezamenlijk probleem vaststellen o Oorzaken vaststellen en keuze maken welke aangepakt gaat worden o Oplossingen vaststellen Brainstorm Raning op impact, haalbaarheid en snelheid van implementeren Focus: oplossing moet snel uitgevoerd kunnen worden o Veranderen tijdens de kaizen o Terugkomdag (optioneel) om de voortgang van de openstaande punten te bespreken

Technieken

De meest gebruikte technieken in Kaizen zijn: Value Stream Mapping Dagsturing 7 Wastes 5Why Brainstorming

Kaizen