KNOWLEDGE BASE

Waste

In Lean Production worden alle activiteiten die in een productieproces uitgevoerd worden, maar die géén waarde voor de klant toevoegen, als verspilling (waste) gezien. Een directe vraag daarop is wat 'waste' dan precies inhoudt. In het Toyota Production System (TPS) worden drie typen waste onderscheiden: muda; alle activiteiten die geen waarde voor de klant opleveren. Echter, sommige van deze activiteiten zijn essentieel voor de bedrijfsvoering. Als dat zo is, dan moeten de omstandigheden waarin de activiteiten worden uitgevoerd, worden aangepast. Alle overige activiteiten moeten onmiddelijk verwijderd worden. muri; alle activiteiten die door een slechte organisatie (lees: het management) onnodige of onredelijke geestelijke en fysieken inspanningen van medewerkers, apparatuur of materiaal vergen. Voorbeelden zijn: het dragen van te zware gewichten, zaken onnodig of te vaak verplaatsen, het uitvoeren van riskante activiteiten. Veel van deze zaken kunnen door een goed procesontwerp en -implementatie voorkomen worden. In een administratieve omgeving bijvoorbeeld dat er niet op de ene dag 100 orders verwerkt worden en op de andere dag 600, maar dat er een min of meer constante hoeveelheid orders verwerkt wordt. Hierdoor onstaat een voortdurende stroom, zonder horten en stoten. mura; (mura=onbalans) dit betreft alle afwijkingen en variaties die leiden tot onevenwichtige, inconsistente situaties. Mura kan worden voorkomen door gebruik te maken van Just-In-Time systemen, waarbij de voorraden (en daarmee de voorraadkosten) zo klein mogelijk gehouden worden. Andere methoden om mura te voorkomen zijn Kanban en Heijunka. Opmerking Gangbaar is om alleen muda gezien als verspilling te zien. Het is echter zo dat deze zij niet los van elkaar gezien kunnen worden, maar in hun onderlinge samenhang. Een onevenwichtig proces (mura) kan leiden tot onredelijke inspanning van mens en machine (muri) waardoor activiteiten uitgevoerd worden die geen waarde toevoegen (muda).

Muda

In het TPS zijn verschillende vormen van verspilling (de eerste letters hiervan vormen samen de acroniem 'TIMWOODS') Transport; onnodig verplaatsen van producten en materialen die niet nodig zijn in het productieproces Inventory; alle voorraden (grondstoffen, onderhanden werk, gereed product) en informatie die niet in het productieproces zitten Motion; onnodig en te veel verplaatsen van mensen, systemen en informatie Waiting; wachttijden in het productieproces, verstoringen tijdens het wisselen van productieploegen Overproduction; meer producten maken dan er directe vraag naar is Overprocessing; meer werk of een hogere kwaliteit dan de klant nodig vindt Defects; alle inspanningen die het gevolg zijn van het opsporen en verhelpen van defects. Skills; Geen of niet optimaal gebruik maken van talenten, vaardigheden, kennis en ervaring van medewerkers Hier zijn later aan toegevoegd: Maken van producten en diensten die niet voldoen aan de klantvraag en -specificaties Geen of verkeerde meetregels gebruiken Onjuist gebruik maken van apparatuur en systemen (niet de juiste software, opleiding tijdens gebruik, surfen, spelletjes, social media)