KNOWLEDGE BASE
Klassieke methode om producten te ontwikkelen. Sterk planmatig georiënteerd en gecentraliseerd in een project. Een waterfall ontwikkeling bestaat grofweg uit de volgende achtereenvolgende fases: Voorbereiding; opstellen van pakket van eisen en wensen Analyseren; impact op processen, systemen, gegevens en organisatie Ontwerpen; architectuur, functioneel en technisch ontwerp Bouwen; software, systeem, opleidingen Testen; systeemtest, integratietest Implementeren; inbedden en borgen in de organisatie Vrijgeven; commerciële introductie In beheer nemen; overdragen van project naar de lijnorganisatie Merk op dat voorafgaand aan deze fasen dat er al een goedgekeurd plan is geschreven door de projectmanager, waarin de minimaal de factoren tijd (planning), geld (budget) en kwalilteit (van het projectresultaat) zijn vastgelegd. ad 1 . Voorbereiding In deze fase wordt onder leiding van de projectmanager een pakket van eisen samengesteld; de business requirements. Verantwoordelijk voor dit pakket is meestal de business, die de klant vertegenwoordigd. Wijzigingen kunnen ook uit de operatiën of uit de IT zelf komen. Ook dan dient een pakket van eisen opgesteld te worden. In de waterval-methode is het van groot belang is dat aan het einde van deze fase er overeenstemming bestaat over de inhoud van de requirements. In principe vormt het pakket van eisen de basis voor het verdere vervolg van het project. Een wijziging van eisen kan alleen via een formeel wijzigingsverzoek verwerkt worden. Afhankelijk van de omvang van de wijziging kan dat betekenen dat de projectmanager terug moet naar zijn opdrachtgever om meer tijd, meer geld of lagere kwaliteit te bedwingen. ad 2. Analyse Op basis van het pakket van eisen wordt de impact op de processen, de organisatie en op de systemen vastgesteld. De proces- en organisatie-impact wordt vastgesteld door procesmanagers (zie: procesanalyse), de impact op systemen wordt vastgesteld door IT architecten. Op deze manier wordt duidelijk waar zaken gewijzigd moeten gaan worden. Dit levert een actielijst op voor de projectmanager waarop hij kan gaan sturen. ad 3. Ontwerpen Nadat de impact is vastgesteld, kunnen procesmanagers hun procesontwerp (zie: procesontwerp) opstellen en de IT (solution) architecten de functioneel en technische ontwerpen. ad 4. Bouwen In deze fase wordt - op basis van het procesontwerp en de technische ontwerpen - overgegaan op het daadwerkelijk bouwen van software en systemen. Ook wordt de implementatie in de organisatie voorbereid, zoals het aanpassen van werkinstructies en het opstellen en inplannen van opleidingen. ad 5. Testen Na de bouw moet getest worden of de verschillende gebouwde onderdelen functioneren conform het waterfall-model.

Waterfall

Prepare Analyze Design Build Test Implement Release Manage