KNOWLEDGE BASE

Stakeholder Analysis

Vanuit de Stakeholdersanalyse kan vastgesteld worden wie er requirements hebben aangeleverd, wie een belang heeft in bepaalde requirements en wie alleen geïnformeerd hoeft te worden over de requirements. Bij het opstellen van de Stakeholdersmatrix kan gebruik worden gemaakt van het template Stakeholder Matrix gebruikt worden. Op basis van deze invuloefening kan de onderstaande figuur ingetekend worden, waarin het relatieve belang van een stakeholder vastgelegd kan worden. Binnen PDRE worden drie type stakeholders onderscheiden : De primaire stakeholders (P) : dit zijn de stakeholders die een rol spelen in de uitvoering of besturing van processen. Omdat hun processen gaan wijzigen, zijn zij de primaire indieners van requirements. De secundaire stakeholders (S) : dit zijn de stakeholders die niet betrokken zijn bij de uitvoering van processen, maar die er wel last van hebben als zij niet goed uitgevoerd worden. Zij zullen vooral aanvullingen en correcties op de door de primaire stakeholders ingebrachte requirements hebben. De tertiaire stakeholders (T) : dit zijn stakeholders die doorgaans geen requirements hebben. Stakeholders kunnen zowel eigenaar als belanghebbende van een requirement zijn. De laatste groep kan daarom uit meerdere stakeholders bestaan.
Stakeholder Matrix
Author: -___ Version: ___ Date: ___
Ref.
Stakeholder
Type (P|S|T)
Responsibilities
Representative
Interest | Role
S1
S2
S3