KNOWLEDGE BASE

Centrummaten

Gemiddelde

Ook wel het rekenkundige gemiddelde genoemd: de som (Griekse letter Sigma, Σ) van de waarden van aantal getallen (xi) gedeeld door het aantal getallen (n). In de statistiek wordt het gemiddelde vaak aangeduid met de Griekse letter mu, μ. Is er sprake van een steekproefgemiddelde, dan wordt het gemiddelde aangeduid als x. De formule voor het gemiddelde uit een populatie is μ =∑xi / n

Mediaan

De mediaan is in een reeks van ordinale gegevens het middelste gegeven. Bij een dataset bestaande uit een even aantal gegevens is er geen midden. Meestal wordt het gemiddelde van de twee middelste waarden als mediaan genomen. Bij een symmetrische verdeling valt de mediaan doorgaans samen met het gemiddelde. Wordt ook wel aangeduid als het punt waarbij tenminste 50% lager of gelijk scoort, en tenminste 50% hoger of gelijk scoort.

Modus

Het getal dat het vaakst voorkomt in een dataset. In een normaal verdeling ligt de modus dicht tegen het gemiddelde aan. Bij een niet normale verdeling is dat niet het geval. Vormen: bimodaal en multimodaal.

Voorbeelden